Privatumo Politika

Bendra informacija

UAB „Laivada“(toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikoms kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Laivada“

Įmonės kodas 305693878

PVM kodas: LT100013882011

Buveinės adresas: Kalnelio g. 24 Ginduliai Klaipėdos r.

Laivų „Minė“ ir „Ventragis” adresas: Upaičio g. 40 Minijos kaimas

Tel. +370 68569511/+37069939516

El. Pastas; pamariopramogos@gmail.com

Duomenų valdytojo valdoma svetainė: www.pamariopramogos.com

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PRIVATUMO POLITIKĄ, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašymais šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir adinistracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija yra naudojama atliekant lankytojų registraciją, bilietų rezervaciją, sudarant paslaugų teikimo sutartį:

 • gimimo data,
 • gyvenamoji vieta (adresas),
 • vardas,
 • pavardė,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • vaiko (-ų) vardas ir pavardė, gimimo metai (jei būtų sudaroma atlygintina (neatlygintina) paslaugų teikimo sutartis, bilietų rezervaciją,)*

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaine.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“ skyriuje.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinkle paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook”, “Instagram” tinkluose.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi.

Mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti sudarant paslaugų teikimo sutartį ir įsigyjant paslaugą), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų (partnerio) siūloma internetinio pirkimo/regitracijos (dalyvio registracijos į renginius, parodas, festivalius) paslauga.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Domenų valdytojui yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai „Duomenų valdytojas“ renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi „Duomenų valdytojo“ paslaugomis ar įsigyja ,,Duomenų valdytojo” ir jo partnerių bilietus į renginiusasmenis, kurie sutinka gauti „Duomenų valdytojo” rinkodaros medžiagą;

 • asmenis, kurie dalyvauja „Duomenų valdytojo” loterijose, žaidimuose, akcijose;

 • su „ Duomenų valdytoju” susisiekusius asmenis;

 • Interneto svetainės lankytojus;

 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į „Duomenų valdytoją“ per ,,Duomenų valdytojo” paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;

 • asmenys, kurie dalyvauja „Duomenų valdytojo” vykstančiuose privačiuose renginiuose ar patenka į „ Duomenų valdytojo“ renginius pagal sąrašus;

 • kandidatus į darbo vietą.

 • Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų (arba mūsų organizacinių partnerių) teikiama internetinio pirkimo paslauga. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją (pvz., bilietų rezervacija, pirkimas).

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰* pvz., siųsti naujienlaiškius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, renginius, projektus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie projektus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas (informacinį, intelektinį svetainės tūrinį), kad galėtume jas pagernti ir kurti naują turinį.

 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*

⃰Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Teisės aktų numatytą tvarką.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

​Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu pamariopramogos@gmail.com ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu: Kalnelio g.24 Ginduliai Klaipėdos raj; el. paštu: pamariopramogos@gmail.com

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

​Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

​Nors ir imams tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto Svetainėje gali būti trečiųjų Šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Kalnelio 24 Ginduliai, Klaipėdos r., arba El. paštu: pamariopramogos@gmail.com